VAN BAD BRAMSTEDTER KRÄUTERLIKÖR GMBH

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (‘AVG’) en in overeenstemming met de nieuwe Duitse wet voor de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) behandeld, evenals conform andere wettelijke vereisten die ten grondslag liggen aan een vertrouwelijke zakelijke relatie met onze partners, klanten en geïnteresseerde partijen. Wij houden uw persoonsgegevens vertrouwelijk en waarborgen de bescherming van uw persoonsgegevens middels technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die aan de huidige beveiligingsnormen voldoen.

I. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

1. NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Bad Bramstedter Kräuterlikör GmbH Königstraße 31 25335 Elmshorn

(hierna ‘Bedrijf’ of ‘Wij’ genoemd)

2. NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSFUNCTIONARIS

De gegevensbeschermingsfunctionaris van het bedrijf is te bereiken via datenschutz@fatfritz.de.

Het bedrijf is in de zin van de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens als onderdeel van de totstandkoming of verwerking van de overeenkomst voor de producten en diensten die u bij ons heeft aangeschaft, evenals in verband met de uitvoering van service-, support-, onderhoudsdiensten en eventuele andere diensten, zoals de aanschaf van verbruiksartikelen (hierna ‘diensten’ genoemd) voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring vermeld worden.

II. DEFINITIES

GEBRUIKTE BEGRIPPEN

‘Persoonsgegevens’ bestaan uit alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’ genoemd); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

Met ‘verwerking’ wordt elke omgang met persoonsgegevens bedoeld, hetzij met behulp van of zonder gebruik te maken van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen. Dit begrip is breed en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

‘Verantwoordelijke’ is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of een andere instantie die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen omtrent het verwerken van persoonsgegevens opstelt.

III. SOORT GEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als onderdeel van onze diensten verwerken wij gegevens over uw persoon voor zover dit wettelijk is toegestaan. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met het principe van gegevensminimalisering. Dit omvat met name de volgende informatie:

Gegevens die u ons verstrekt: wanneer u onze diensten gebruikt, verstrekt u ons verschillende soorten informatie over uzelf. De verschillende categorieën waaruit de gegevens bestaan die u ons ter beschikking stelt, zijn afhankelijk van uw specifieke contractuele relatie met ons. Hiervoor stelt u ons bijv. de volgende informatie ter beschikking: naam, contactgegevens met adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), accountgegevens (= persoonsgebonden gegevens).

Gegevens die door derden verzameld worden: in het kader van het aangaan of vervullen van een overeenkomst kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die derden ons over u ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld gegevensrecords van contractpartners, samenwerkingspartners van het bedrijf en andere derden. Verder ontvangen wij uw persoonsgegevens ook om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, voor zover deze gegevens nodig zijn om deze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens: in principe verzamelen of verwerken wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn gegevens waaruit uw raciale en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of ideologische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond naar voren komen, evenals genetische gegevens, biometrische gegevens voor de ondubbelzinnige identificatie van een natuurlijke persoon, gezondheidsgegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid. Mocht het in bepaalde gevallen nodig zijn, bijvoorbeeld om boekhoudkundige redenen, om informatie over uw religieuze overtuiging of speciale categorieën van persoonsgegevens te verzamelen of om die op een andere manier te verwerken, dan zullen wij deze gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de AVG en de BSG, evenals conform de bepalingen uit hoofde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

IV. RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. De rechtsgrondslagen zijn overwegend gebaseerd op art. 6, mogelijk art. 9 van de AVG en op uw toestemming conform art. 7 van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is onder meer gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

Toestemming conform art. 6 par. 1 zin 1 punt a), art. 7 van de AVG, eventueel art. 9 par. 2 punt a), art. 7 van de AVG: we verwerken bepaalde persoonsgegevens alleen op basis van uw eerder gegeven uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking te herroepen.

Vervulling van een contract / precontractuele maatregelen conform art. 6 par. 1 zin 1 punt b) van de AVG: om uw contractuele relatie met het bedrijf te starten of uit te voeren.

Bescherming van legitieme belangen (art. 6, par. 1, lid 1 punt f) van de AVG): Het bedrijf verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uw belangen of die van derden te beschermen, met dien verstande dat uw belangen in individuele gevallen niet zwaarder wegen.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven conform art. 6, par. 1, lid 1 punt a) van de AVG,

de overdracht conform art. 6, par. 1, lid 1, punt f) van de AVG vereist is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een juridisch recht en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegender gerechtvaardigd belang heeft bij het niet vrijgeven van uw persoonsgegevens.

wij conform art. 6, par. 1, lid 1 punt c) van de AVG wettelijk verplicht zijn deze gegevens over te dragen, alsmede

indien dit wettelijk toegestaan is en conform art. 6, par. 1, lid 1 punt b) van de AVG noodzakelijk is voor de verwerking van onze contractuele relaties met u.

V. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden die zijn toegestaan door de wet inzake gegevensbescherming. Dit geldt in het bijzonder voor de doeleinden die hieronder als voorbeelden worden genoemd:

doeleinden waarvoor u ons vooraf uw toestemming heeft gegeven;

de verwerking die bedoeld is om ons contract met u te vervullen;

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn;

om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden te beschermen, tenzij uw belangen zwaarder wegen;

voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een juridisch recht;

voor marketing- en reclamedoeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan bijv. voor de volgende specifieke doeleinden plaatsvinden:

1. CONTRACTGERELATEERD VERWERKINGSDOEL

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst:

(a) Contractinitiatie: om een (verdere) contractuele relatie tot stand te brengen, sturen wij u productinformatie en voor dit doel verwerken wij uw persoonsgegevens.

(b) Contractuitvoering: het contractbeheer regelt de administratie en afwikkeling van de overeenkomsten tussen u en ons. Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens.

(c) Klantenservice: als onderdeel van de klantenservice verwerken wij uw persoonsgegevens regelmatig om u te adviseren en ondersteuning te bieden.

(d) Debiteurenbeheer: uit hoofde van de met u gesloten overeenkomsten zijn wij gerechtigd vorderingen in te stellen. Om vorderingen te beheren, verwerken wij uw persoonsgegevens (bijv. betalingssystemen), met name in het geval van openstaande vorderingen. Indien nodig, nemen wij contact met u op om openstaande vorderingen te kunnen innen.

(e) Beëindiging van de overeenkomst: als onze contractuele relatie wordt beëindigd, verwerken wij uw persoonsgegevens.

(f) Samenwerking met partners: het bedrijf werkt in het kader van contractafsluiting, contractbeheer en te uwer ondersteuning eventueel samen met service- en samenwerkingspartners die zich over u ontfermen. Om voor een optimale klantenservice te kunnen zorgen, verstrekt het bedrijf haar partners de nodige persoonsgegevens als onderdeel van de samenwerking.

(g) Doorgifte aan samenwerkingspartners: in bepaalde gevallen werkt het bedrijf samen met samenwerkingspartners, bijv. met leveranciers. Deze worden specifiek genoemd in de aanvraag of in de overeenkomst. Wij geven uw persoonsgegevens aan hen door voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de door u gekozen contractcomponenten.

2. OP TOESTEMMING GEBASEERD VERWERKINGSDOEL

In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de verwerking. Als u uw toestemming heeft gegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om u te informeren over en ter uitvoering van evenementen voor presentatiedoeleinden.

3. VERWERKINGSDOEL GEBASEERD OP RECHTMATIG BELANG

We verwerken een deel van uw persoonsgegevens om gerechtvaardigde belangen te beschermen, tenzij uw belangen zwaarder wegen.

(a) Reclame en marketing: indien u hier toestemming voor gegeven heeft, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om u te informeren over onze aanbiedingen die u mogelijk zullen interesseren.

(b) Diensten: bepaalde services en andere diensten kunnen door partnerbedrijven worden uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de partnerbedrijven deze diensten in overeenstemming met de overeenkomst kunnen uitvoeren, geven wij uw persoonsgegevens, indien nodig, aan hen door.

(c) Debiteurenbeheer: de contractuele relatie met u kan tot openstaande vorderingen leiden. Wij zullen u als onderdeel van ons aanmaningsproces voldoende gelegenheid geven om deze vorderingen te voldoen. In geval dat dergelijke openstaande vorderingen desondanks niet voldaan worden, behouden wij ons het recht voor om in afzonderlijke gevallen externe advocaten of incassobureaus in te schakelen om de vorderingen te incasseren. Er wordt alleen informatie doorgegeven die absoluut noodzakelijk is voor incasseren van de uitstaande vordering.

4. INDIEN WIJ VOORNEMENS ZIJN DE PERSOONSGEGEVENS VOOR EEN ANDER DOEL TE VERWERKEN

dan voor het eigenlijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring informatie verstrekken over dit andere doel en over alle andere relevante informatie, voordat wij met deze verdergaande verwerking van start gaan.

VI. BEWARINGSTERMIJN VAN UW GEGEVENS

In overeenstemming met art. 17 van de AVG bewaren wij uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien wij de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerken, worden deze gegevens automatisch verwijderd of dusdanig opgeslagen dat er geen directe conclusies over uw persoon getrokken kunnen worden zodra aan het laatste specifieke doel is voldaan. Een operationeel verwijderconcept zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens weer worden verwijderd in overeenstemming met het principe van dataminimalisatie en art. 17 van de AVG.

VII. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de veiligheidsvereisten uit hoofde van art. 32 van de AVG. Te dien einde hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die aan de erkende IT-normen voldoen. Dit wordt bovendien continu gecontroleerd. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens te allen tijde adequaat worden beschermd tegen misbruik of enige andere ontoelaatbare gegevensverwerking.

VIII. GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN

In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens delen met derden buiten het bedrijf voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden vermeld. Bij de overdracht van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat uw gegevens rechtmatig worden verwerkt, beschermd en gedeeld.

1. GEGEVENSOVERDRACHT AAN SAMENWERKINGSPARTNERS

Mogelijk sturen wij uw persoonsgegevens naar onze samenwerkingspartners, die uw gegevens geheel namens ons en conform onze instructies verwerken.

2. GEGEVENSOVERDRACHT AAN LEVERANCIERS

Voor het uitvoeren van leveringen en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan onze leveranciers.

3. GEGEVENSOVERDRACHT AAN ANDERE DERDEN

Voor de doeleinden die vermeld worden onder punt IV dragen wij uw persoonsgegevens eventueel ook over aan andere derden, zoals aan externe dienstverleners of IT-leveranciers, externe adviseurs of samenwerkingspartners, transport- en verzekeringsmaatschappijen. Wij doen dit eveneens als wij onderworpen zijn aan wettelijke informatie- en rapportageverplichtingen, tenzij dit hierboven reeds vermeld is. Het bedrijf zal ervoor zorgen dat deze derden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Het bedrijf heeft de juiste overeenkomsten gesloten met alle andere derden aan wie het bedrijf uw gegevens eventueel verstrekt om de naleving van alle gegevensbeschermingsvereisten te kunnen waarborgen.

4. GEGEVENSOVERDRACHT NAAR LANDEN BUITEN DE EU

Als uw gegevens in afzonderlijke gevallen worden verwerkt in landen buiten de EU of in landen die niet tot de Europese Economische Ruimte (‘EER’) behoren, zal het bedrijf ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsnormen worden verwerkt. Indien nodig, zullen wij overeenkomsten voor gegevensoverdracht op basis van de EU-modelcontractbepalingen (‘SCC’) of andere verordeningen inzake gegevensbescherming (bijv. goedgekeurde ‘CBR’) gebruiken om gegevensoverdrachten naar ontvangers in derde landen buiten de EU of de EER te beveiligen, waarin eveneens passende technische en organisatorische vereisten zijn opgenomen om de verzonden persoonsgegevens te beschermen, tenzij het een land is dat de EU nog niet officieel heeft erkend als land met een passend en vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming. In het laatste geval is voor de gegevensoverdracht naar deze landen geen afzonderlijke officiële goedkeuring of overeenkomst vereist volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

IX. INDIVIDUELE GEGEVENSVERZAMELING

1. SERVERLOGBESTANDEN

a) Wanneer u onze website bezoekt, worden uw gegevens automatisch opgeslagen in de serverstatistieken (zogenaamde serverlogbestanden), die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij geheel zonder uw toedoen geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

IP-adres van de computer die gebruikt wordt om de website te bezoeken,

Datum en tijdstip van toegang,

Naam en URL van het opgeroepen bestand,

Website van waaruit de toegang wordt verkregen (referrer-URL),

Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

Om privacyredenen wordt de hostnaam of het IP-adres van de klant die onze website bezoekt, in de logbestanden geanonimiseerd. In de logfiles worden alleen de vermeldingen voor de host van de klant of, als dit niet kan worden vastgesteld, het IP-adres van de klant geanonimiseerd. De indeling van alle andere vermeldingen verandert niet.

b) De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

zorgen voor een vlotte verbinding met de website,

zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

evalueren van de systeembeveiliging en stabiliteit, evenals

voor verdere administratieve doeleinden.

c) De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6, par. 1, lid 1, punt f) van de AVG. Ons legitieme belang voor de gegevensverzameling vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden.

d) Om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) worden de logbestandgegevens gedurende 6 weken door de provider geanonimiseerd opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gedurende deze periode hebben wij toegang tot de serverlogbestanden.

2. REGISTRATIE OP DE WEBSITE

a) Onze website biedt gebruikers af en toe de mogelijkheid om zich te registreren en daarbij persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden te dien einde in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen.

De volgende gegevens die tijdens de registratie in het invoermasker te zien zijn, worden als onderdeel van het registratieproces verzameld:

Voornaam

Achternaam

Gebruikersnaam

E-mailadres

Op het moment van registratie met betrekking tot a) en b) worden tevens de volgende gegevens opgeslagen:

Het IP-adres van de gebruiker

Datum en tijdstip van registratie

Als onderdeel van het registratieproces wordt de gebruiker om toestemming voor de verwerking van deze gegevens gevraagd.

b) Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk om bepaalde inhoud en diensten op onze website ter beschikking te kunnen stellen.

c) De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt a) van de AVG.

d) In het kader van eventuele bewaartermijnen worden de door ons tijdens de registratie verzamelde persoonsgegevens verwijderd, nadat uw verzoek is afgehandeld.

3. CONTACTFORMULIER EN E-MAILCONTACT

Op onze website is soms een contactformulier te vinden waarmee men zich voor onze evenementen kan aanmelden. Indien een gebruiker van deze optie gebruikmaakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Zodra het formulier wordt verzonden, worden de volgende gegevens eveneens opgeslagen:

Het IP-adres van de gebruiker

Datum en tijdstip van registratie

Als onderdeel van het verzendproces wordt uw toestemming verkregen voor de gegevensverwerking en wordt er naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen:

Daarnaast kunt u ook contact met ons opnemen via de opgegeven e-mailadressen. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die in de verstuurde e-mail zijn verstrekt.

In deze context worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te kunnen verwerken.

4. COOKIES

a) Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen zodra u onze website bezoekt. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website aangenamer voor u te laten verlopen. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde pagina’s van onze website al eens hebt bezocht. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, zal de website automatisch herkennen dat u onze website al eens bezocht hebt en welke invoer en instellingen u toen gemaakt heeft, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder cookies te gebruiken.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. De volgende gegevens worden met behulp van de cookies opgeslagen en verzonden:

Taalinstellingen

Inloggegevens

Sessievariabelen

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

b) Technisch noodzakelijke cookies wordt ingezet om het gebruik van de website voor gebruikers te vereenvoudigen.

c) De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de genoemde doeleinden nodig om onze legitieme belangen te beschermen conform art. 6 , par. 1 lid 1 punt f) van de AVG.

d) Bewaartermijn, recht op bezwaar en verwijdering

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website verzonden. Als gebruiker heeft u dus de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Elke browser beheert cookie-instellingen weer anders. Dit wordt in het helpmenu van elke browser uitgelegd. Daarin wordt beschreven hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

U vindt de instellingen voor de browser in kwestie via de volgende links:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Indien cookies voor onze website gedeactiveerd zijn, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig naar behoren functioneren.

Tijdelijke cookies (sessiecookies) worden automatisch verwijderd zodra u de browser sluit.

5. DERDEN

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van derden (zoals stadsplattegronden) vanaf andere websites in ons online aanbod geïntegreerd zijn. Door de inhoud van derden op onze website te integreren, kunnen deze externe providers het IP-adres van de gebruiker altijd waarnemen. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud namelijk niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Daarom is het IP-adres altijd nodig om de inhoud weer te kunnen geven. Bovendien kunnen de aanbieders van dergelijke externe inhoud hun eigen cookies plaatsen en gebruikersgegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Daarbij kunnen er aan de hand van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden opgesteld. Wij zullen deze inhoud met zo min mogelijk gegevens gebruiken en vermijden en zullen om de gegevensbeveiliging te waarborgen voor betrouwbare externe leveranciers kiezen.

Voor zover deze website gebruikmaakt van Google-diensten (zoals Google Analytics of Google Maps), vindt dit via een serveroproep plaats, doorgaans een Google-server in de VS. Om een passend beschermingsniveau te kunnen waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens, heeft Google zich aangemeld bij het zogenaamde EU-US Privacy Shield, zie https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die conform het Privacy Shield gecertificeerd zijn.

We gebruiken momenteel services van de volgende externe providers:

GOOGLE ANALYTICS

a) Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS (hierna ‘Google’ genoemd): In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen opgesteld en worden cookies (zie paragraaf 4) gebruikt. De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, zoals

browsertype/-versie

gebruikt besturingssysteem

referrer-URL (de daarvoor bezochte pagina)

hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

tijdstip van het serververzoek

worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar pas ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan te bieden.

Het IP-adres dat door Google Analytics via uw browser wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere Google-gegevens.

b) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Dankzij de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en de website voor u als gebruiker interessanter maken.

c) Het gebruik van Google Analytics vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

d) Bezwaar tegen gegevensverzameling: u kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Tevens kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie gegenereerd worden en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Dit doet u door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst bij een bezoek aan deze website worden verzameld. Om de verzameling door Universal Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen installeren.

Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst:

Google Analytics deactiveren

Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

privacybeleid: http://google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de

gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. PLUG-INS EN TOOLS.

<strong>Google Maps</strong>

Google Maps

Deze website bevat een link naar Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en voor het ter beschikking stellen van routebeschrijvingen. Google Maps is een kaartenservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS.

Door Google Maps te gebruiken, kan informatie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres en het (start)adres dat als onderdeel van de routeplannerfunctie werd ingevoerd, worden verzonden naar Google in de VS. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die Google Maps bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de Google-servers tot stand. De inhoud van de kaart wordt rechtstreeks van Google naar uw browser gestuurd, en wordt van daaruit in de website geïntegreerd.

Wij hebben dan ook geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die Google op deze manier verzamelt. Volgens het privacybeleid van Google omvat dit in ieder geval de volgende gegevens, zie https://policies.google.com/privacy/update?hl=de:

datum en tijdstip van uw bezoek aan de website in kwestie

internetadres of URL van de bezochte website

IP-adres

(start)adres dat als onderdeel van de routeplanning is ingevoerd

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bovenstaande link (gegevensbeschermingsverklaring van Google-diensten).

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dat geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken.

Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google. Daar kunt u uw gegevens in het gegevensbeschermingscentrum beheren en instellingen wijzigen voor een betere gegevensbescherming.

U kunt de gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens die verband houden met Google-producten hier vinden: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de onder ‘Instellingen voor gegevensbescherming’.

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de door de routeplanner van Google Maps verzamelde gegevens op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel worden verwerkt.

Google Webfonts

Om ervoor te zorgen dat onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk weergegeven wordt, maken wij gebruik van scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts worden overgedragen naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als uw browser Google Webfonts niet ondersteunt of toegang daartoe verhindert, wordt de inhoud in een standaardlettertype weergegeven. Bij het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken wordt er automatisch een verbinding met de bibliotheekbeheerder tot stand gebracht. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel ook onduidelijk of, en zo ja, voor welke doeleinden – dat exploitanten van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen. U kunt het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google hier vinden: https://www.google.com/policies/privacy/

Google+

Onze website maakt gebruik van de social-media-plug-in ‘Google+’ (Google Plus) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna ‘Google’ genoemd.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand met de Google-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Google naar uw browser gestuurd, en wordt van daaruit in de website geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, wordt Google geïnformeerd dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Google+ account heeft of momenteel niet bij Google+ bent aangemeld.

Als u bij Google+ bent aangemeld, kan Google uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Google+ account koppelen. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Google-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Google gepubliceerd en aan uw Google-vrienden getoond.

Google kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en het op behoeften afgestemde ontwerp van Google-pagina’s. Te dien einde creëert Google gebruiks-, interesse- en relatieprofielen om bijvoorbeeld uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Google te zien krijgt, om andere Google-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Google.

Als u niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens aan uw Google+ account koppelt, moet u zich bij Google afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://www.google.com/policies/privacy/).

Facebook

Onze website maakt gebruik van de social-media-plug-ins van Facebook om het gebruik persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij de ‘LIKE’- of ‘SHARE’-knop. Dit wordt door Facebook aangeboden.

Wanneer u een pagina op onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd, en wordt van daaruit in de website geïntegreerd.

Door de plug-ins te integreren, wordt Facebook geïnformeerd dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Facebook account heeft of momenteel niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en wordt daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook account koppelen. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de ‘LIKE’- of ‘SHARE’-knop te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en het op behoeften afgestemde ontwerp van Facebook-pagina’s. Te dien einde creëert Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen om bijvoorbeeld uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook te zien krijgt, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Instagram

Onze website maakt gebruik van de social-media-plug-ins

(‘Plug-ins’) van Instagram, die door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (‘Instagram’) worden beheerd.

De plug-ins zijn van een Instagram-logo voorzien, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘Instagram-camera’.

Wanneer u een pagina op onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de Instagram-servers tot stand. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Instagram naar uw browser gestuurd, en wordt van daaruit in de website geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, wordt Instagram geïnformeerd dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Instagram-account heeft of momenteel niet bij Instagram bent aangemeld.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en wordt daar opgeslagen. Indien u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Instagram-account koppelen. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de ‘Instagram’-knop te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen.

De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich bij Instagram afmelden voordat u onze website bezoekt.

U kunt nadere informatie hierover in de privacyverklaring van Instagram vinden (https://help.instagram.com/155833707900388).

Pinterest

Op deze website wordt gebruikgemaakt van een dienst van pinterest.com. Pinterest.com is een dienst van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS. Door te klikken op de Pinterest-knop (‘Pin it’) die op onze website geïntegreerd is, wordt Pinterest geïnformeerd dat u de betreffende pagina op onze website bezocht hebt. Als u tijdens dit proces bij Pinterest ingelogd bent, kan Pinterest het bezoek aan onze website koppelen aan uw Pinterest-account en de gegevens aan elkaar koppelen. De gegevens die worden verzonden door op de Pinterest-knop (‘Pin it’) te klikken, worden door Pinterest opgeslagen. Nadere informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Pinterest, evenals over uw rechten en instelmogelijkheden zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Pinterest. Deze informatie is te vinden op http://pinterest.com/about/privacy/

LinkedIn

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de “LinkedIn share button”. LinkedIn is een dienst van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Elke keer dat u onze website bezoekt, die is een dergelijke share-knop bevat, downloadt de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component.

Op die manier wordt LinkedIn geïnformeerd welke specifieke pagina van onze website momenteel wordt bezocht. Als u op de ‘LinkedIn share button’ klikt terwijl u bij uw LinkedIn-account bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw LinkedIn-profiel koppelen. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze website aan uw LinkedIn-gebruikersaccount koppelen.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die daarbij door LinkedIn worden verzameld, noch op de omvang daarvan. Tevens zijn wij niet op de hoogte van de inhoud van de gegevens die aan LinkedIn worden overgedragen. Nadere informatie over de gegevensverzameling door LinkedIn, evenals over uw rechten en instelmogelijkheden zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn. Deze informatie is te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de “XING share button”. Wanneer u deze website oproept, wordt er via uw browser kortstondig een verbinding met de servers van XING SE (‘XING’) tot stand gebracht, waarmee de ‘XING Share Button’-functies (in het bijzonder de berekening/weergave van de tellerwaarde) worden uitgevoerd. Wanneer u deze website bezoekt, slaat XING geen persoonsgegevens van u op. XING slaat met name geen IP-adressen op. Tevens wordt uw gebruiksgedrag niet geëvalueerd via het gebruik van cookies met betrekking tot de ‘XING Share Button’.

De actuele gegevensbescherminginformatie omtrent de ‘XING share button’ en aanvullende informatie kunt u via deze link vinden: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Twitter

Op onze website zijn plug-ins van Twitter Inc. (Twitter) (Twitter) geïntegreerd. U herkent de Twitter-plug-ins (tweetknop) aan het Twitter-logo op onze website. Een overzicht van tweetknoppen is hier te vinden (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Wanneer u een pagina op onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, wordt een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de server van Twitter tot stand gebracht. Hierdoor wordt Twitter geïnformeerd dat u onze website met uw specifieke IP-adres heeft bezocht. Als u op de ‘tweetknop’ van Twitter klikt terwijl u bij uw Twitter-account bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Twitterprofiel koppelen. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter.

Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze website aan uw profiel kan toewijzen, log dan van tevoren uit bij uw Twitter-gebruikersaccount.

U kunt nadere informatie hierover vinden u in de privacyverklaring van Twitter (https://twitter.com/privacy).

Geïntegreerde YouTube-video’s

Op sommige pagina’s van onze website zijn YouTube-video’s ingesloten. De exploitant van de bijbehorende plug-in is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina bezoekt die de YouTube-plug-in bevat, wordt een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt YouTube geïnformeerd welke pagina’s u bezoekt. Als u bij uw YouTube-account bent aangemeld, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.

Zodra een YouTube-video wordt gestart, zet de aanbieder cookies in om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen.

Als u de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video’s met dergelijke cookies geen rekening te houden. YouTube slaat in andere cookies echter ook gebruiksinformatie op die niet persoonsgebonden zijn. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij ‘Youtube’ vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

X. RECHTEN VAN BETROKKENEN EN UW RECHT OP HET INDIENEN VAN KLACHTEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Als persoon zijnde die door de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beïnvloed, kunt u bij ons uit hoofde van de AVG en andere relevante gegevensbeschermingsbepalingen bepaalde rechten doen gelden (‘rechten van betrokkenen’), zie de volgende sectie:*

Rechten van de betrokkene

Recht op het verkrijgen van informatie conform art. 15 van de AVG: u kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt met name informatie krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de persoonsgegevenscategorie, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of herroeping, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, als deze niet door ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie met betrekking tot hun specificaties;

Recht op correctie conform art. 16 van de AVG: u hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te corrigeren of aan te vullen. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om door ons bewaarde en continu verwerkte gegevens over u correct, volledig, actueel en relevant te houden op basis van de meest actuele informatie waarover wij beschikken.

Recht op verwijdering conform art. 17 van de AVG: u hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, op voorwaarde dat hier wettelijke vereisten aan ten grondslag liggen. Conform art. 17 van de AVG kan dit het geval zijn indien – de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt; – u uw toestemming intrekt die ten grondslag ligt aan de gegevensverwerking en indien er geen andere wettelijke basis voor de verwerking is; – u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking ervan, of indien u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking voor direct marketing; – de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; de verwerking niet nodig is: – om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons verplicht uw persoonsgegevens te verwerken, in het bijzonder met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen; – voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridisch recht.

Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 van de AVG: u hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien – u de juistheid van de persoonsgegevens betwist wat betreft de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren – de verwerking onwettig is en u niet akkoord gaat met de verwijdering van uw persoonsgegevens en u in plaats daarvan vraagt om het gebruik ervan te beperken; – wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridisch recht; – u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan de uwe.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 van de AVG: op uw verzoek zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen, zodat u deze aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen. U heeft dit recht echter alleen als de gegevensverwerking op uw toestemming gebaseerd is of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Recht op herroeping conform art. 7, lid 3 van de AVG: u hebt het recht om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons op elk gewenst moment in te trekken. Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming met toekomstige werking niet meer voortzetten.

Recht om bezwaar te maken conform art. 21 van de AVG: als uw persoonsgegevens gebaseerd op legitieme belangen conform art. 6, par.1, lid 1, punt f) van de AVG worden verwerkt, hebt u conform art. 21 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of dat het bezwaar tegen direct mail gericht is. In het laatste geval heeft u een algemeen recht om bezwaar te maken, dat wij zullen implementeren zonder dat u een specifieke situatie hoeft te specificeren. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken. Dit laatste is niet van toepassing indien wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen om met de verwerking ervan door te gaan, waarbij die redenen zwaarder wegen dan uw belangen of als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridisch recht; Indien u uw recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen,

is een e-mail aan datenschutz@fatfritz.de conform art. 77 van de AVG voldoende om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplaats (zie punt 4 hieronder).

Termijnen voor het vervullen van de rechten van betrokkenen. Wij zetten alles op alles om alle verzoeken binnen 30 dagen te beantwoorden. Deze periode kan echter worden verlengd vanwege de specifieke rechten van de betrokkene of vanwege de complexiteit van uw verzoek.

Informatiebeperking bij het vervullen van rechten van betrokkenen. In bepaalde situaties kunnen wij u vanwege wettelijke verplichtingen mogelijk geen informatie verstrekken over al uw persoonsgegevens. Indien wij uw verzoek om informatie in een dergelijk geval moeten afwijzen, zullen wij u ook informeren over de redenen voor deze afwijzing.

Klacht bij toezichthoudende autoriteiten. Het bedrijf zal uw rechten altijd beschermen. Indien u echter van mening bent dat wij niet adequaat met uw klachten of zorgen zijn omgegaan, bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

XI. JURIDISCHE BASIS

De tekst van de AVG en de nieuwe Duitse wet voor de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) is te vinden op de volgende homepage: https://dsgvo-gesetz.de/

XII. CONTACTGEGEVENS

Stuur uw schriftelijke verzoeken/opdrachten naar de onderstaande contactkanalen:

Bad Bramstedter Kräuterlikör GmbH Königstraße 31 25335 Elmshorn mail: info@fatfritz.de

Gegevensbeschermingsfunctionaris: datenschutz@fatfritz.de